TOP

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Birey, Toplum ve Çevre yararını gözeten Ecoplas,  şirket misyonu ve değerleri ile uyumlu Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikasını hazırlayarak uygulamaya başlamıştır. 

Çalışanları ve kurumsal olarak Ecoplas’ın değişik durumlar karşısında göstereceği davranış ilkeleri, davranış kodları  belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir.
 
Ecoplas KSS politikası temel olarak 6 değişik alanı kapsamaktadır;
 
1. Kurumsal Faaliyetler, iş yapış tarzı ve Açıklık
Ecoplas tüm faaliyet içinde bulunduğu alanlarda ulusal ve tüm uluslararası kanun, kural ve standartlara uymayı kabul etmiş ve bu alanda tüm paydaşların yani müşteriler, çalışanlar, ortaklar, iş ortakları ve toplumun güvenini kazanmayı bir öncelik olarak benimsemiştir. 
Şirketimiz faaliyetlerini sürdürürken rüşvet, haraç v.b. kanuna aykırı hiç bir harekete izin vermez ve desteklemez.
Şirketimiz, politik olarak tarafsız olmayı, yerel yönetimler ile uyum içinde çalışmayı ve hiç bir şekilde toplumun güven ve huzurunu tehdit eden bir kişi veya grup ile ortak hareket etmemeyi benimsemiştir.
Ecoplas faaliyetlerini yürütürken müşterileri, paydaşları, çalışanları, iş ortakları ve toplumu faaliyetleri konusunda en uygun yöntem ve zamanı kullanarak bilgilendirir. Faaliyetler sırasında mali açıdan kanuni tüm kurallara uyar.
Ecoplas’ın tüm faaliyetlerinde muhasebe kayıtları, kalite - üretim v.b. performans raporları, masraf formları, resmi yazışma ve ilgili tüm kayıtların doğruluğu esastır. Hiçbir kayıtta bilinçli olarak bilginin eksik bırakılması, belge ve kayıtlarda bilinçli tahrifat (değişiklik) yapılması söz konusu olamaz.
 
2. Toplum için değer yaratmak
Ecoplas; Otomotiv Sanayiine teknolojik, ekonomik ve çevre dostu parça ve sistemler sağlayan; çalışanları, müşterileri ve ülkesi için değer yaratan bir firma olacaktır misyonu ile Ecoplas için topluma değer katmak hep ön planda olacaktır. Ecoplas, yürüttüğü ana faaliyetler dışında sosyal alanlarda da aktif rol alarak bu amacını destekler.
 
3. İnsana Saygı
Ecoplas insanlar arasındaki farklılıklara ve temel insan haklarına saygı gösterirken çalışanların eşit haklara sahip olduğu  sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı öngörmüştür. 
 
Çalışma saatleri kanuni sınırlar içinde uygulanır ve çalışanların yaşam – iş dengesi çalışanlar ve aileleri düşünülerek dengeli yürütülür. Ecoplas çalışanlarının tamamının dinlenme ve boş zamana hakkı vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli tatil yapma hakkını da kapsamaktadır.
Çalışanların tüm mali ve sosyal hakları piyasa şartları ve kanuni zorunluluklar dikkate alınarak belirlenir. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, kıdemlerine dikkat edilerek eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
 
Ecoplas çocuk işçi çalıştırma ve zorla insan çalıştırma konularına kesinlikle karşıdır ve temel insan hakları ve işçi haklarına saygılıdır. Ecoplas kendi tedarik zincirinde de insan haklarına saygının varlığını bir ön şart olarak görür.
 
Güvenli ortam bizler için ilk hedeftir, Ecoplas çalışanları iş güvenliğinin olmadığı bir üretim ortamında kalite üretilemeyeceğine inanır ve tüm faaliyetlerinde işçi güvenliği ve işçi sağlığını en önde tutar.
Ecoplas çalışanları arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmez, tüm çalışanlar eşit olarak bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
 
4. Çevreye Saygı
Çevreye saygı Ecoplas’ın temel değerlerinden birisidir ve bu alanda aktif olarak çalışır ve doğal çevrenin korunması için özel çaba gösterir.
 
5. Topluma karşı sorumluluk
Ecoplas yürüttüğü tüm faaliyetlerde toplumun gelenek , görenekleri ve kültürüne uygun hareket etmeyi hedefler. Çalışanları ve onların birinci dereceden yakınlarının eğitimi ve kültürel olarak gelişimine önem ve destek verir.
 
6. Tedarik Zinciri
Ecoplas tüm tedarik zincirini sosyal sorumluluk konusunda cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi öngörür.